Przejdź do głównej zawartości

Regulamin Judo Mobile

1. Definicje

Aplikacja – aplikacja mobilna działająca w systemie Android lub iOS oraz w przeglądarce internetowej o nazwie Judo Mobile, udostępniona i prowadzona przez Administratora.

Regulamin – niniejszy regulamin Aplikacji, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730).

Administrator - Daniel Górka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „DevFlow Daniel Górka” z zakładem głównym pod adresem: ul. Batalionu Zośka 3 lok. 706, 45-282 Opole, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7543365637, REGON: 527313030, e-mail: contact@judomobile.app.

Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z Aplikacji. Użytkownik może przeglądać jej zawartość oraz korzystać z jej funkcjonalności w sposób zgodny z niniejszym regulaminem.

Formularz Rejestracji – dostępny w Aplikacji formularz umożliwiający utworzenie Konta.

Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem przypisanym Użytkownikowi zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Użytkownika, w tym w szczególności informacje o klubach i należących do tych klubów zawodnikach judo, którego założenie wymaga wypełnienia przez Użytkownika Formularza Rejestracji.

Turniej – turniej judo, dostępny w Aplikacji.

Polityka prywatności – dokument dostępny w Aplikacji, określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora w ramach Aplikacji, będący spełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych.

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495).

DSA – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 Października 2022 r. w Sprawie Jednolitego Rynku Usług Cyfrowych oraz Zmiany Dyrektywy 2000/31/WE (Akt o Usługach Cyfrowych).

2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji.

 2. Właścicielem Aplikacji jest Administrator.

 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora w Aplikacji polegają na umożliwieniu Użytkownikowi:

 • Zakładania i posiadania Konta w Aplikacji,
 • Dostępu do danych i wyników Turniejów,
 • Dostępu do danych zawodników,
 • Rejestracji na Turnieje zawodników dokonywana przez osoby uprawnione do takiego działania w imieniu klubu,
 • korzystania z innych usług dostępnych w Aplikacji.
 1. Usługi w ramach Aplikacji świadczone są na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika, przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na mocy przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami, o których mowa w niniejszym punkcie, pierwszeństwo mają te przepisy.

 3. W związku z postanowieniami Aktu o Usługach Cyfrowych (DSA), Administrator wyznaczył punkt kontaktowy służący do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych a także z Użytkownikami w postaci adresu e-mail: contact@judomobile.app.

3. Zasady korzystania z Aplikacji oraz zasady dotyczące moderowania treści

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej osób lub podmiotów trzecich.

 2. Korzystanie z Aplikacji jest całkowicie dobrowolne. Z aplikacji można korzystać w wersji mobilnej oraz webowej.

 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkownika zamieszczane w Aplikacji, w przypadkach, gdy Administrator:

 • nie ma faktycznej wiedzy o nielegalnej działalności lub nielegalnych Treściach Użytkownika, a w odniesieniu do roszczeń odszkodowczych – nie wie o stanie faktycznym lub okolicznościach, które w sposób oczywisty świadczą o nielegalnej działalności lub nielegalnych Treściach Użytkownika, lub
 • podejmuje bezzwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nielegalnych Treści Użytkownika, gdy uzyska taką wiedzę lub wiadomość.
 1. Zabronione jest przekazywanie za pośrednictwem Aplikacji danych osobowych osób trzecich bez zgody tych osób. W przypadku osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych zgodę powinni wyrazić ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.

 2. Użytkownik nie może podejmować działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie Aplikacji, w tym w szczególności Użytkownik nie może:

 • ingerować w treść i elementy graficzne Aplikacji,
 • wprowadzać do Aplikacji jako systemu informatycznego szkodliwych danych, w szczególności w postaci złośliwego oprogramowania, tj. wirusów, plików szpiegujących itp.
 • wykorzystywać Aplikacji do celów innych niż jej przeznaczenie,
 • wprowadzać do Aplikacji niezgodnych z prawdą danych,
 • zamieszczać Treści Użytkownika, które stanowią nielegalne treści w rozumieniu aktu o usługach cyfrowych (DSA), przepisów powszechnie obowiązujących lub w inny sposób są niezgodne z Regulaminem lub dobrymi obyczajami, co oznacza, w szczególności nie może on zamieszczać Treści Użytkownika, które:
  • są niezgodne z tematyką danego modułu tematycznego lub grupy zainteresowań — wypowiedzi powinny być merytoryczne i związane z treściami pojawiającymi się w ramach Aplikacji,
  • zawierają linki lub inne treści o charakterze spamu,
  • służą prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Administratora, np. promowaniu konkurencyjnych serwisów internetowych lub Aplikacji,
  • służą prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie reklam, sprzedaż oraz promowanie produktów, usług, projektów, zbiórek,
  • stanowią jakikolwiek utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w sposób naruszający prawa własności intelektualnej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu takie prawa przysługują,
  • zniesławiają lub naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby trzeciej,
  • obrażają uczucia religijne osób trzecich,
  • mogą wywoływać dyskomfort innych Użytkowników, w szczególności poprzez brak empatii lub szacunku innych Użytkowników;
  • w inny sposób są sprzeczne lub niezgodne z prawem.
 1. Przy wypełnianiu Formularza Rejestracji, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności oraz do akceptacji ich treści.

 2. Podczas korzystania z Aplikacji, Użytkownik jest zobowiązany do podawania prawdziwych oraz zgodnych ze stanem faktycznym danych i informacji koniecznych do założenia Konta.

 3. Zarówno Użytkownik, jak i każda inna osoba mająca dostęp do Aplikacji, zobowiązana jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, przedruku, transmitowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób (w tym w szczególności w celach marketingowych, handlowych lub zarobkowych), materiałów zamieszczonych w Aplikacji bez pisemnej zgody Administratora albo innej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do materiałów, z wyjątkiem korzystania z tych materiałów w ramach dozwolonego użytku, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 4. Naruszenie postanowień punktu poprzedzającego mogłoby stanowić naruszenie prawa, a tym samym stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego przeciwko osobom lub podmiotom dopuszczającym się takich praktyk.

 5. Użytkownik ponosi wobec Administratora oraz osób lub podmiotów trzecich pełną odpowiedzialność za szkody związane z:

 • naruszeniem przez Użytkownika przepisów prawa, w tym w szczególności praw osób lub podmiotów trzecich oraz postanowień niniejszego Regulaminu,
 • nieprawidłowym lub nieuprawnionym korzystaniem z Aplikacji, jak również za związane z tym problemy techniczne, utratę danych lub inne szkody w działaniu Aplikacji, w tym w szczególności za prowadzenie działań, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu,
 • zamieszczaniem w Aplikacji jakichkolwiek utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w sposób naruszający prawa własności intelektualnej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu takie prawa przysługują.
 1. Odpowiedzialność Użytkownika, o której mowa w punkcie poprzedzającym, obejmuje zarówno naprawienie szkody na rzecz Administratora oraz osoby lub podmiotu trzeciego, jak również poniesienie dodatkowych kosztów, które wynikły z wyrządzenia szkody, w tym w szczególności kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów postępowań egzekucyjnych oraz innych uzasadnionych kosztów poniesionych przez Administratora w związku z wyrządzeniem mu szkody oraz w związku z roszczeniami osób lub podmiotów trzecich.

 2. Administrator w przypadku powzięcia informacji, że Użytkownik dopuścił się naruszeń przepisów powszechnie obowiązujących, w tym aktu o usługach cyfrowych (DSA) oraz niniejszego Regulaminu, może podjąć decyzję o następujących ograniczeniach świadczenia usług:

 • zablokowaniu dostępu do tych treści w Aplikacji,
 • trwałym usunięciu treści ze Aplikacji,
 • zablokowaniu dostępu do Konta,
 • trwałym usunięciu Konta.
 1. Podjęcie decyzji, o której mowa w pkt 13 powyżej, Administrator uzależnia od wagi sprawy i stopnia naruszenia prawa powszechnie obowiązującego lub niniejszego Regulaminu kierując się zasadami proporcjonalności oraz adekwatności.

 2. Dokonanie określonego ograniczenia nastąpi dopiero po uprzednim przedstawieniu uzasadnienia decyzji Użytkownika, który dopuścił się naruszenia. Użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania od decyzji Administratora na zasadach przedstawionych w uzasadnieniu.

 3. Administrator zastrzega, że we własnym zakresie i w wybranych przez siebie momentach może dokonywać weryfikacji Treści Użytkownika zamieszczanych w Aplikacji. Czynności weryfikacyjne są podejmowane przez Administratora z należytą starannością i w dobrej wierze. Weryfikacja jest dokonywana w celu wykrycia, identyfikacji i ewentualnego usunięcia, ograniczenia lub uniemożliwienia dostępu do nielegalnych treści. Do decyzji odnoszącej się do ograniczenia nielegalnych lub nieodpowiednich Treści Użytkownika, o których informacje Administrator powziął w toku własnych czynności weryfikacyjnych, stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 13 – 15 niniejszego paragrafu. Czynności weryfikacyjne opisane w niniejszym punkcie nie powodują powstania odpowiedzialności Użytkownika za Treści Użytkownika, o czym mowa w punkcie 3 powyżej.

 4. W przypadku gdy Użytkownik będąc przekonany w dobrej wierze poweźmie przekonanie, że określone Treści innego Użytkownika stanowią treści niezgodne z pkt 5 i 6 niniejszego paragrafu, Użytkownik może powiadomić o tym fakcie Administratora drogą mailową na adres: contact@judomobile.app.

 5. Administrator potwierdza przyjęcie zgłoszenia oraz dokonuje weryfikacji zgłoszeń i czynności następczych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (wewnętrzny regulamin weryfikowania skarg i zgłoszeń).

 6. Administrator zastrzega, że w przypadku powzięcia jakichkolwiek informacji dających podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwa osób przez Użytkownika, poinformuje o tym fakcie odpowiednie organy ścigania lub inne właściwe organy publiczne.

 7. Administrator umożliwia osobie zgłaszającej naruszenie złożenie odwołania od podjętej przez Administratora decyzji w sprawie zgłoszonej Treści. Odwołanie należy złożyć Administratorowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez zgłaszającego Odpowiedzi na zgłoszenie naruszenia dotyczącej Treści użytkownika. W przypadku odmowy uwzględnienia odwołania zgłaszający może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, jeżeli będą istniały ku temu podstawy faktyczne i prawne, zgodnie z postanowieniami końcowymi Regulaminu.

4. Założenie Konta

 1. Założenie Konta w Aplikacji jest możliwe po wypełnieniu Formularza Rejestracji dostępnego w Aplikacji oraz po kliknięciu dedykowanego przycisku. Następnie Użytkownik otrzyma na podany w Formularzu Rejestracji adres e-mail link aktywacyjny, który należy kliknąć, aby rejestracja została pomyślnie zakończona.

 2. Użytkownik ustawia hasło za pomocą Aplikacji w trakcie wypełniania Formularza Rejestracji, które może być w każdym momencie zmienione przez Użytkownika.

 3. Po założeniu Konta w sposób, o których mowa w dwóch punktach poprzedzających, Użytkownik niezwłocznie uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem indywidualnego loginu i hasła. Konto w Aplikacji jest założone na czas nieokreślony.

 4. Konto może zostać w każdym momencie usunięte poprzez wybranie takiej opcji w ustawieniach konta przez Użytkownika lub poprzez przesłanie żądania usunięcia Konta na adres e-mail Administratora: contact@judomobile.app.

5. Ochrona danych osobowych

 1. Administrator aplikacji jest administratorem danych osobowych Użytkowników.

 2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.

 3. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa Użytkowników jako osób, których dane osobowe dotyczą, zostały zawarte w Polityce Prywatności.

6. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Aplikacji spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by takie ograniczenia i przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Administratora, nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia ich ogłoszenia. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone w niniejszym Regulaminie, powinien zaniechać z dalszego korzystania z Aplikacji oraz usunąć Konto. Zmiany w Regulaminie mogą być podyktowane:

 • zmianą warunków świadczonych usług,
 • koniecznością dostosowania Regulaminu do zmian prawnych,
 • koniecznością dostosowania Regulaminu do decyzji, wyroku lub innego orzeczenia właściwego sądu lub organu państwowego,
 • koniecznością spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 • zmianom redakcyjnym.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy o ochronie danych osobowych.

 2. Regulamin obowiązuje od dnia 2 maja 2024.