Przejdź do głównej zawartości

Regulamin usługi Judo Mobile

1. Definicje pojęć

1.1. Usługodawca - firma DevFlow Daniel Górka posiadająca NIP: 7543365637 świadcząca usługi online dla organizatorów zawodów sportowych judo, oznaczana również jako "Usługodawca".

1.2. Usługobiorca - Osoba lub podmiot korzystający z usług świadczonych przez Usługodawcę, tj. organizator zawodów sportowych judo.

1.3. Zawody - Wydarzenie sportowe związane z dyscypliną judo, w ramach którego Usługodawca świadczy usługi.

1.4 Wyniki zawodów - Dane zawierające informacje o wynikach zawodów, w szczególności dane zawodników, kategorii i wyników walk.

1.5. Opłaty - Kwoty pieniężne pobierane przez Usługodawcę od Usługobiorcy za korzystanie z usług, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 2 Regulaminu.

1.6. Nadużycie - Celowe działania mające na celu manipulację, usunięcie lub modyfikację danych w celu obniżenia kosztów usługi, zgodnie z punktem 5 Regulaminu.

1.7. Dokumentacja - Oficjalna dokumentacja udostępniona przez Usługodawcę, zawierająca zalecenia dotyczące korzystania z usług dostępna pod adresem docs.judomobile.app.

1.8. Polityka prywatności - Dokument określający zasady przetwarzania, przechowywania i udostępniania danych osobowych, dostępny na stronie docs.judomobile.app.

1.9. Sąd powszechny - Polski sąd powszechny właściwy miejscowo dla Usługodawcy w przypadku rozstrzygania sporów, zgodnie z punktem 9.2 Regulaminu.

1.10. Regulamin - Niniejszy dokument, określający warunki świadczenia usług online dla organizatorów zawodów sportowych judo przez Usługodawcę.

2. Opłaty za świadczenie usług

2.1. Opłaty za świadczenie usług są uzależnione od liczby zawodników, którzy startowali w zawodach.

2.2 Cena za pojedynczego zawodnika jest uzgodniona i przedstawiona Usługobiorcy przed zatwierdzeniem Regulaminu.

2.3 Do płatnych zawodników zaliczają się wszyscy zawodnicy, którzy startowali w zawodach oraz zostali dodani do systemu do prowadzenia zawodów.

2.4 W przypadku, gdy dany zawodnik startuje w więcej niż jednej kategorii, jest on liczony jako płatny zawodnik w każdej z tych kategorii osobno.

2.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany taryfikatora po wcześniejszym poinformowaniu Usługobiorców o planowanych modyfikacjach, z zachowaniem odpowiedniego terminu notyfikacyjnego.

3. Zobowiązania Usługodawcy

3.1. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług podlegających opłacie:

3.1.1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi standardami branżowymi.

3.1.2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usług podlegających opłacie, Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia działań naprawczych w terminie uzgodnionym z Usługobiorcą.

3.1.3. W sytuacji, gdy naprawa niewłaściwego wykonania jest niemożliwa, Usługodawca zobowiązuje się do zwrotu odpowiedniej części opłaty lub udzielenia innego adekwatnego świadczenia, o ile nie wynika to z okoliczności od niego niezależnych.

3.2. Nie ponoszenie odpowiedzialności za problemy spowodowane przyczynami niezależnymi:

3.2.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z sił wyższych, takich jak klęski żywiołowe, wojny, zamachy, akty terrorystyczne, błędy sieci telekomunikacyjnych, problemy hostingodawcy, awarie sprzętu lub oprogramowania niezależne od Usługodawcy.

3.2.2. W przypadku wystąpienia problemów spowodowanych przyczynami niezależnymi, Usługodawca zobowiązuje się do podejmowania działań mających na celu jak najszybsze przywrócenie sprawności usługi.

3.2.3. Usługobiorca rozumie, że niektóre problemy techniczne mogą wymagać czasu na ich rozwiązanie, a Usługodawca podejmie wszelkie starania w celu zminimalizowania ewentualnych zakłóceń.

4. Zobowiązania usługobiorcy

4.1. Przestrzeganie regulaminu:

4.1.1. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz wszelkich zasad określonych w dokumentacji udostępnionej przez Usługodawcę.

4.1.2. Korzystanie z usług ma odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, etykietą oraz zasadami współżycia społecznego.

4.2. Korzystanie z serwisu według zaleceń w dokumentacji:

4.2.1. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumentacji udostępnionej przez Usługodawcę.

4.2.2. Nieprzestrzeganie zaleceń dokumentacji może skutkować utratą dostępu do części lub wszystkich funkcji serwisu.

4.3. Zakaz usuwania celowego zawodników i kategorii:

4.3.1. Usługobiorca nie może celowo usuwać zawodników i kategorii, którzy startowali bądź będą startować w turnieju w celu manipulacji opłatami za usługi.

4.3.2. Naruszenie tego zakazu może skutkować podjęciem działań wymienionych w punkcie 5 Regulaminu dotyczących postępowania w przypadku nadużyć.

4.4. Zakaz manipulowania wynikami:

4.4.1. Manipulowanie wynikami zawodów w celu celowego obniżenia kosztów usługi jest zabronione.

4.4.2. Fałszowanie wyników zawodów jest zabronione.

4.4.3. Usługobiorca zobowiązuje się do uczciwej współpracy z Usługodawcą w celu zapewnienia rzetelnych i sprawiedliwych zawodów.

4.4.4. Naruszenie zakazu manipulacji wynikami może skutkować podjęciem działań wymienionych w punkcie 5 Regulaminu dotyczących postępowania w przypadku nadużyć.

5. Postępowanie w przypadku nadużyć

5.1. Weryfikacja nadużycia przez Usługodawcę:

5.1.1. Usługodawca ma prawo dokonywać weryfikacji czy nie doszło do nadużycia, takiego jak celowe usunięcie/modyfikacja zawodników i/lub kategorii, prowadzące do obniżenia ceny usługi.

5.1.2. Weryfikacja może obejmować analizę logów systemowych, historycznych wyników zawodów i innych informacji dostępnych dla Usługodawcy.

5.2. Skierowanie pytań do Usługobiorcy:

5.2.1. W przypadku podejrzenia nadużycia, Usługodawca ma prawo skierować pytania do Usługobiorcy w celu wyjaśnienia sytuacji.

5.2.2. Usługobiorca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na skierowane pytania w ciągu 2 dni od ich otrzymania.

5.3. Ostateczna ocena nadużycia przez Usługodawcę:

5.3.1. Usługodawca ma ostateczne zdanie co do oceny nadużycia i podejmuje decyzję dotyczącą ewentualnych działań korygujących.

5.3.2. Decyzja Usługodawcy może obejmować podniesienie liczby płatnych zawodników do liczby sprzed wykrytych manipulacji lub doliczenie usuniętych/zmodyfikowanych zawodników do płatnych zawodników według oceny Usługodawcy.

5.4. Procedury w przypadku stwierdzenia nadużycia:

5.4.1. W przypadku stwierdzenia nadużycia, Usługobiorca może poprosić Usługodawcę o wyjaśnienie sposobu zmienionego rozliczenia.

5.4.2. Usługodawca zobowiązuje się przedstawić szczegóły rozliczenia w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania takiej prośby.

5.4.3. Ostateczna decyzja dotycząca procedur w przypadku stwierdzenia nadużycia leży po stronie Usługodawcy, z uwzględnieniem uczciwego podejścia do zastosowanych sankcji.

6. Możliwość wypowiedzenia umowy

6.1. Warunki wypowiedzenia umowy:

6.1.1. Usługobiorca ma prawo wypowiedzieć umowę przed rozpoczęciem realizacji usługi, tj. przed dniem rozpoczęcia przesyłania wyników zawodów.

6.1.2. Wypowiedzenie może być złożone elektronicznie mailowo.

6.1.3. W przypadku wypowiedzenia umowy przed dniem zrealizowania usługi, Usługobiorca nie ponosi dodatkowych opłat związanych z planowaną usługą.

6.2. Okres wypowiedzenia:

6.2.1. Wypowiedzenie umowy musi zostać złożone w terminie pozwalającym na jego skuteczne uwzględnienie przed dniem zrealizowania usługi.

6.2.2. Usługodawca potwierdzi otrzymanie wypowiedzenia w ciągu 3 dni roboczych od daty jego złożenia.

6.2.3. Po otrzymaniu wypowiedzenia, Usługodawca nie pobiera kolejnych opłat związanych z planowaną usługą.

6.3. Skutki wypowiedzenia umowy:

6.3.1. Po skutecznym wypowiedzeniu umowy, Usługodawca usunie zawody z aplikacji.

6.3.2. Wypowiedzenie umowy nie zwalnia Usługobiorcy z odpowiedzialności za wcześniejsze zobowiązania wynikające z umowy oraz Regulaminu.

7. Postępowanie reklamacyjne

7.1. Prawo do wniesienia reklamacji:

7.1.1. Usługobiorcy przysługuje prawo do wniesienia reklamacji w przypadku niezgodności ostatecznej liczby płatnych zawodników lub w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania usługi.

7.2. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę:

7.2.1. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni roboczych od daty jej otrzymania.

7.2.2. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych analiz, termin rozpatrzenia reklamacji może zostać przedłużony, o czym Usługobiorca zostanie poinformowany.

7.3. Decyzja o obniżeniu ceny usługi lub zwolnieniu z opłat:

7.3.1. Na podstawie rozpatrzenia reklamacji, Usługodawca podejmuje decyzję dotyczącą ewentualnego obniżenia ceny usługi lub całkowitego zwolnienia z opłat.

7.3.2. Decyzja ta jest ostateczna i wiążąca dla obu stron umowy.

7.3.3. O sposobie i kwocie ewentualnej reklamacji decyduje wyłącznie Usługodawca, uwzględniając uczciwe i zrównoważone podejście do sytuacji.

7.4. Sposób składania reklamacji:

7.4.1. Reklamacje można składać mailowo na adres kontaktowy.

8. Ochrona danych osobowych

8.1. Przetwarzanie, przechowywanie i udostępnianie zgodnie z Polityką prywatności:

8.1.1. Dane osobowe Usługobiorców są przetwarzane, przechowywane i udostępniane zgodnie z Polityką prywatności dostępną na stronie docs.judomobile.app.

8.1.2. Usługodawca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz do stosowania środków bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia przetwarzanych danych.

8.1.3. Usługobiorcy mają prawo do dostępu, poprawiania, usuwania lub ograniczenia przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8.1.4. Wszelkie kwestie związane z danymi osobowymi są uregulowane w odrębnej Polityce prywatności, która jest integralną częścią niniejszego Regulaminu.

8.2. Zabezpieczenia danych osobowych:

8.2.1. Usługodawca zobowiązuje się do stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą czy nieautoryzowanym ujawnieniem.

8.2.2. W przypadku wystąpienia naruszenia bezpieczeństwa danych, Usługodawca zobowiązuje się poinformować Usługobiorców oraz odpowiednie organy nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8.2.3. Usługobiorcy zobowiązani są do zachowania należytej ostrożności w zakresie przekazywania danych osobowych oraz korzystania z usług w sposób zgodny z Polityką prywatności.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Gwarancja niezawodnego działania usługi:

9.1.1. Usługodawca nie gwarantuje niezawodnego działania usługi, jednak podejmie wszelkie możliwe kroki w celu utrzymania jej wysokiej jakości i dostępności.

9.1.2. W razie wystąpienia problemów technicznych, Usługodawca postara się skutecznie je rozwiązać.

9.2. Rozstrzyganie sporów przez polski sąd powszechny:

9.2.1. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy miejscowo dla Usługodawcy.

9.2.2. Postanowienie to ma zastosowanie niezależnie od miejsca zamieszkania lub siedziby Usługobiorcy.

9.3. Zastosowanie przepisów prawa powszechnie obowiązującego:

9.3.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy Prawo telekomunikacyjne.

9.4. Data wejścia w życie regulaminu:

9.4.1. Regulamin wszedł w życie z dniem 22 stycznia 2024 roku.

9.4.2. Regulamin może być zmieniony w każdym czasie poprzez umieszczenie zmienionego Regulaminu na stronie docs.judomobile.app.

9.4.3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej Usługodawcy.

Niniejszy Regulamin został sporządzony i zatwierdzony przez Usługodawcę, będącego stroną umowy świadczenia usług online dla organizatorów zawodów sportowych.